milli görüş’ün üç hali

elbette yapılan her kategori hakikâti bir şekilde budar ve gerçek olanı kendi kalıbının içine hapseder. elbette tanımlamak tanımlanana saldırmaktır ve her tanımlanan sadece tanımlayanın zihni kadar kendine bir vâroluş sahası açmış olur. bu da tanımlananın bizâtihî kendisine nispeten her daim eksik kalır. lakin eğer karşımızdaki soyut dünyayı zihnimizdeki doğru tanımlarla anlamlandıramaz ve kategorize edip kaotik boyutundan çıkaramaz isek anlamlı bir bilinç oluşturamayız. bu anlamlı bilinç için ise hem içsel olarak hem dışsal olarak tutarlı tanımlara ve buna ek bu tanımları dış dünyaya tutturacak kategorilere ihtiyacımız vardır.

bu yüzden millî görüş’ü anlamak için bu üçlü kategoriyi yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.

1- iran tipi millî görüş:

islâmcılık birbiriyle mündemiç olan şu üç talep ile kâimdir: a-kur’ân ve sünnete dönüş, b-içtihad kapısının yeniden açılması, c-cihad ruhunun uyandırılması.

milli görüş’ün prototipi olan iran tipi milli görüş bu taleplerin gerçekleşmesi için aynı iran’daki bir devlete ve anayasaya ihtiyaç duyar. devletin müslümanîleşmesinden yanadır. bir toprak parçasında islâmî bir nizamdan bahsetmek için devlet anayasasının, kanunların, kurum ve kuruluşların vahye dayalı bir anlayışla düzenlenmesi gerektiğine inanır. üstten inmecidir. bu anlayışta devletin misyonu toplumu ihyâ ve îmar etmektir.

bu anlayış milli görüş camiasında nicelik olarak az ama nitelik olarak fazla, yönetiminin en üst kesimiyle temsil edilmektedir.

2- ihvan tipi millî görüş: 

ihvan tipi millî görüş için belli bir toprak parçasında islâmdan söz edebilmek için toplum nezdinde müslümanîleşmenin yaygın olması gerekir. bir toplumun müslümanîleşmesi demek, müslümanlara ait örf ve âdetlerin, kültürün, yaşam biçiminin kamusal alanda görünür kılınması demektir. islâmîleşmekten farklı olarak kullandığım bu tanımlama bana aittir ve tartışmaya/eleştirilere açktır.

ihvan tipi milli görüş tepeden inmeci değil, aşağıdan yukarı çıkmacıdır. toplumun ihyâ ve îmarı için devlet aygıtına ihtiyaç duymaz. tam tersi toplumun devlete şekil verdiğine inanır.

bu anlayış milli görüş camiasının tabanında hayli yer bulmaktadır. millî görüş’ün asıl omurgasını bu anlayış temsil etmektedir.

3- nahda tipi milli görüş:

nahda tipi milli görüş ne devletin ne de toplumun müslümanîleşmesini öngörmektedir. ihyâ ve imar kaygısı taşımaz. yukarıda bahsettiğim islâmcılığın üç talebiyle arasına mesafe koyar. demokrasi, hukukun üstünlüğü, müreffeh bir hayat, insan hakları, sosyal devlet gibi tezleri olumlar, olumlamakla kalmaz bu kavramları benimser. bu benimsemeyi müslümanlığının bir gereği olarak yapar. toplumun ihtiyaçlarını gidermeye yönelik ortaya koyduğu söylem ve politikalar ile kitleselleşip siyasi arenada merkezileşme eğilimi gösterirken, modernizm ve sistem karşıtı radikal islâmcı kesime kullandığı islâmî söylem ile göz kırpar.

ileride ihvan tipi milli görüş ile nahda tipi milli görüş arasında büyük tartışmaların yaşanacağını, bunlardan nahda tipi milli görüş’ün galip gelip kendisini millî görüş’ün ana omurgası dediğim kitleden ayırıp farklı bir kitle ile buluşacağını öngörüyorum.

ömer burak tek;
yirmi iki mayıs iki bin on sekiz,
ankara.