TÜRKİYE’DE KIRSAL YERLEŞİMLER SAHA ÇALIŞMASI RAPORUAraştırmalar

Türkiye’de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu
2020 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

“Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması – YER-SİS” çalışmasında merkezi yer ve ağ teorilerinin birlikte ele alındığı özgün bir yaklaşım benimsenmiştir.

Yerleşim sistemleri alanındaki güncel literatür dikkate alınarak hibrit bir model kullanılmıştır.

Araştırma kapsamının geniş olması nedeniyle analiz çıktıları üç farklı yayında sunulmuştur.

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu’nda kentsel ve kırsal yerleşimler arası yatay ve hiyerarşik ilişkiler farklı boyutlarda incelenmiş ve yerleşimlerin hizmet büyüklükleri ile etki alanları belirlenmiştir. Türkiye’de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu kapsamında uygulanan anketlere ilişkin sonuçlar ile kırsal yerleşimlerin sosyal ve ekonomik yapısı farklı temalarda incelenmiştir. İller ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri Raporu’nda ise yerleşimler arası ilişkiler ağ modelleri ile detaylı bir şekilde incelenerek sunulmuştur.

Türkiye’de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu’na erişmek için tıklayınız.